Վարդենիկի կրթահամալիրի համակազմ

Posted by: | Posted on: Հունիսի 28, 2018

լիցենզիա Վարդենիկի կրրթահամալիր համակազմը


Վարդենիկի կրթահամալիրի առաջին դասարանի ընդունելություն

Posted by: | Posted on: Հունիսի 28, 2018

լիցենզիա Վարդենիկի կրրթահամալիր ժամանակացույց


Վարդենիկի կրթահամալիրի դասարանների թափուր տեղեր

Posted by: | Posted on: Հունիսի 28, 2018

լիցենզիա Վարդենիկի կրրթահամալիր թափուր տեղեր


Լիցենզիա Վարդենիկի կրթահամալիր

Posted by: | Posted on: Հունիսի 28, 2018

լիցենզիա Վարդենիկի կրրթահամալիր 05լիցենզիա Վարդենիկի կրրթահամալիր 04լիցենզիա Վարդենիկի կրրթահամալիր 03լիցենզիա Վարդենիկի կրրթահամալիր 02լիցենզիա Վարդենիկի կրրթահամալիր 01լիցենզիա Վարդենիկի կրրթահամալիր 01


Վարդենիկի կրթահամալիրի տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն

Posted by: | Posted on: Հունվարի 20, 2018

Հավելված N 2
Ձև N 2
Հայաստանի Հանրապետության
ֆինանսների նախարարի
2013 թվականի փետրվարի 4-ի N 104-Ն հրամանի

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
(ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎ)
(01.01.2017թ. — 01.01.2018թ. ժամանակահատվածի համար)

Պետական կառավարման լիազորված մարմնի անվանումը ____ ՀՀ Կրթության և Գիտության նախարարություն
Համակարգի բոլոր ՊՈԱԿ-ների գծով ամփոփ (ընդգծել)
Պետական ոչ առևտրային կազմակերպության անվանումը ___ <<Վարդենիկի կրթահամալիր>> ՊՈԱԿ

Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգում (անվանումը) Ծ ա ծ կ ա գ ի ր ը
Բաժին 09
Խումբ
Դաս
Ամբողջ ծածակագիր X 02
հազ. դրամ
Հաշվետու ժամանակաշրջանի ծրագրային ցուցանիշը Հաշվետու ժամանակաշրջանի փաստացի (դրամարկղային) ցուցանիշը Ծրագրային և փաստացի ցուցանիշների միջև տարբերությունը (սյունակ 3–սյունակ 4) Ժամկետանց պարտավորու-թյուններ
1 2 3 4 5 6
1 Դրամական միջոցների տարեսկզբի (հաշվետու ժամանակաշրջանի սկզբի) մնացորդը 1931,7 1931,7 0,0
2 Գ ո ր ծ ա ռ ն ա կ ա ն ե կ ա մ ու տ ն ե ր X X X X
2,1 ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄԻՑ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄԻՑ 0,0 0,0 0,0
այդ թվում X X X X
2.1.1 Բյուջեներից ստացվող եկամուտներ 0,0 0,0 0,0
այդ թվում X X X X
2.1.1.1 Եկամուտներ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից 0,0
2.1.1.2 Եկամուտներ համայնքների բյուջեներից 0,0
2.1.2 Այլ աղբյուրներից ստացվող եկամուտներ 0,0
այդ թվում X X X X
2.1.2.1 Ապրանքների մատակարարումից 0,0 0,0 0,0
այդ թվում X X X X
2.1.2.1.1 Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններից 0,0
2.1.2.1.2 Այլ աղբյուրներից 0,0
2.1.2.2 Ծառայությունների մատուցումից 0,0 0,0 0,0
այդ թվում X X X X
2.1.2.2.1 Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններից 0,0
2.1.2.2.2 Այլ աղբյուրներից 0,0
2,2 ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՍՏԱՑՎՈՂ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 0,0 0,0 0,0
այդ թվում X X X X
2.2.1 Բյուջեներից ստացվող դրամաշնորհներ 0,0 0,0 0,0
այդ թվում X X X X
2.2.1.1 Դրամաշնորհներ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից 0,0
2.2.1.2 Դրամաշնորհներ համայնքների բյուջեներից 0,0
2.2.2 Օտարերկրյա կառավարություններից ստացվող դրամաշնորհներ 0,0
2.2.3 Միջազգային կազմակերպություններից ստացվող դրամաշնորհներ 0,0
2.2.4 Այլ դրամաշնորհներ 0,0
2,3 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻՑ ՍՏԱՑՎՈՂ ՍՈՒԲՍԻԴԻԱՆԵՐ 88587,5 88587,5 0,0
2,4 ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 3,0 3,0 0,0
2,5 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ ( տող 2.1+տող 2.2+տող 2.3+տող 2.4 ) 88590,5 88590,5 0,0
3 Գ ո ր ծ ա ռ ն ա կ ա ն ծ ա խ ս ե ր X X X X
3,1 ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԴՐԱՆ ՀԱՎԱՍԱՐԵՑՎԱԾ ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐ 79267,6 78001,5 1266,1
3,2 ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔ ԲԵՐՄԱՆ ԴԻՄԱՑ ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐ 7606,3 6937,4 668,9
այդ թվում X X X X
3.2.1 Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին 0,0
3.2.2 Այլ 7606,3 6937,4 668,9
3,3 ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ ԵՎ ԱՅԼ ՏՐԱՆՍՖԵՐՏՆԵՐ 0,0 0,0 0,0
այդ թվում X X X X
3.3.1 Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին 0,0
3.3.2 Այլ 0,0
3,4 ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐ 0,0 0,0 0,0
այդ թվում X X X X
3.4.1 Կենսաթոշակներ 0,0
3.4.2 Կրթաթոշակներ 0,0
3.4.3 Այլ նպաստներ 0,0
3,5 ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ 0,0 0,0 0,0
այդ թվում X X X X
3.5.1 ՀԱՐԿԵՐ, ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎՃԱՐՆԵՐ, ՏՈՒՅԺԵՐ, ՏՈՒԳԱՆՔՆԵՐ 0,0 0,0 0,0
այդ թվում X X X X
3.5.1.1 Բյուջեներ կատարվող վճարումներ 0,0 0,0 0,0
այդ թվում X X X X
3.5.1.1.1 Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե 0,0 0,0 0,0
այդ թվում X X X X
3.5.1.1.1.1 Հարկեր և տուրքեր 0,0
3.5.1.1.1.2 Այլ 0,0
3.5.1.1.2 Համայնքների բյուջեներ 0,0 0,0 0,0
այդ թվում X X X X
3.5.1.1.2.1 Հարկեր և տուրքեր 0,0
3.5.1.1.2.2 Այլ 0,0
3.5.1.2 Դատարանների կողմից նշանակված տույժեր և տուգանքներ 0,0
3.5.2 ԲՆԱԿԱՆ ԱՂԵՏՆԵՐԻ ԿԱՄ ԱՅԼ ԲՆԱԿԱՆ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ 0,0
3.5.3 ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ 0,0 0,0 0,0
այդ թվում X X X X
3.5.3.1 Այլ ընթացիկ ծախսեր 0,0
3.5.3.2 Այլ կապիտալ ծախսեր 0,0
3,6 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐ (տող 3.1+տող 3.2+տող 3.3+տող 3.4+տող 3.5) 86873,9 84938,9 1935,0
4 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՎԵԼՈՒՐԴ (ՊԱԿԱՍՈՒՐԴ) ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԻՑ (տող 2.5 – տող 3.6) 1716,6 3651,6 -1935,0
5 ԶՈՒՏ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՀՈՍՔԵՐ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԻՑ (տող 5.1 – տող 5.2) 0,0 0,0 0,0
5,1 Ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների մուտքեր 0,0
5,2 Ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների ելքեր 0,0
6 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՎԵԼՈՒՐԴ (ՊԱԿԱՍՈՒՐԴ)( տող 4 + տող 5) 1716,6 3651,6 -1935,0
7 ԴՐԱՄԱԿԱՆ ԱՅԼ ՀՈՍՔԵՐ (տող 7.1 – տող 7.2) 0,0 0,0 0,0
7,1 Դրամական միջոցների այլ մուտքեր 0,0
7,2 Դրամական միջոցների այլ ելքեր 0,0
8 ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ԶՈՒՏ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ( տող 6 + տող 7 ) 1716,6 3651,6 -1935,0
9 Դրամական միջոցների տարեվերջի (հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի) մնացորդը (տող 1 + տող 8) 3648,3 5583,3 -1935,0

ՙ << >> հունվարի 2018թ.

ԳԼԽԱՎՈՐ ՖԻՆԱՆՍԻՍՏ ____________________ Կ.Բադալյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՇՎԱՊԱՀ ___________________ Գ. Ավետիսյան
(ստորագրություն)


2018թ. բյուջեյի նախագիծ

Posted by: | Posted on: Դեկտեմբերի 21, 2017


Վարդենիկի կրթահամիլիրի 2017 թ. գնման պլան

Posted by: | Posted on: Նոյեմբերի 6, 2017

Գ.Պ. Վարդենիկի կրթահամալիր 01Գ.Պ. Վարդենիկի կրթահամալիր


Վարդենիկի կրթահամալիրի 2017 թ. 3-րդ եռամսյակի եկամուտների և ծախսերի հաշվետվություն

Posted by: | Posted on: Նոյեմբերի 6, 2017

Vardeniki_krtahamalir_Dram.hosqer.3.2017Vardeniki_krtahamalir_Cragr_cucanishner.3.2017Vardeniki_krtahamalir_Shexumner.3.2017


Հաշվետվություն 2017

Posted by: | Posted on: Հուլիսի 21, 2017


Դպրոցականների առարկայական օլիմպիադա 2017

Posted by: | Posted on: Մարտի 22, 2017

Հայոց լեզու                                             Բադալյան     Աիդա                      10-րդ դասարան

Աշխարհագրություն                            Միրզոյան      Դավիթ                    10-րդ դասարան

Բադալյան     Դիանա                   11-րդ դասարան

Բադալյան     Աիդա                      10-րդ դասարան

Քիմիա                                                     Սիմոնյան      Նարինե                   10-րդ դասարան

 

ԵՊՀ -ի կողմից անցկացված օլիմպիադայի  I-ին փուլին  մասնակցել են 02.03.2017թ. թվով 16 աշակերտ, որից  հաղթող է  ճանաչվել  12-րդ դասարանի աշակերտուհի Լիլիթ Պետրոսյանը Հայոց լեզու և գրականություն առարկայից:

<<Կենգուրու>> միջազգային  մաթեմատիկական մրցույթին  Վարդենիկի կրթահամալիրում մասնակցել են 49 աշակերտ:

Շախմատի`   պատանիների Եվրոպայի առաջնության  նախընտրական  փուլին մասնակցելու նպատակով կրթահամալիրի 9-րդ դասարանի  աշակերտ` Սերգեյ Բադալյանը  Գեղարքունիքի մարզում  գրավել է   I -ին տեղը և ստացել է Հանրապետական փուլին  մասնակցելու ուղղեգիր: Միաժամանակ նույն դպցոցի XI -րդ դասարանի  աշակերտուհի Դիանա Բադալյանը կմասնակցի նշված մրցաշարի մինչև 18 տարեկան աղջիկների մրցապայքարում:

Ցանկանք հաջողություններ: